آموزش کامل فارسی میکس و مستر آهنگ با مصرف از وی اس تی vst پلاگینها

خرید vst

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

به طور کلی فرقی نمی نماید که شما این وی اس تی ها را دریافت کرده باشید یا آنرا از فروشگاههای وی اس تی خریده باشید
نکته ای که مهم است آنست که آموزش صحیح استفاده از این وی اس تی پلاگینها را به طور اصولی علمی فرا بگیرید
در زیر من به شما کمک خواهم کرد که چگونه میتوان برترین مصرف را از وی اس تی ها برای انجام یک کار پیشرفته در زمینه ی میکس و مستر یک موسیقی انجام داد
در این مجموعه عملیات میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها با وی اس تی و پلاگین به طور کامل به زبان فارسی راهنمای داده می شود
وی اس تی,دانـلود وی اس تی,خرید وی اس تی,فروش وی اس تی,فروش vst,خرید vst,دریافت vst

تمام ی عملیات لازم جهت میکس و مستر موسیقی با وی اس تی به موازات در 3 برنامـه اف ال استودیو ، کیوبیس سونار طی 13 ساعت فیلـم آموزش ی حاوی 123 فیلم جذاب به زبان فارسی به همراه کتاب راهنمای فارسی روش داده می شود

این مجموعه تکمیل کننده ی تمام آموزش های قبلی در زمینه میکس مسترینگ جعبه آموزش های قبلی است

همینک میتوانید جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس مستر از ابتدا تا انتها حاوی دی وی دی 13 ساعت فیلم جالب روش ی حاوی 123 فیلم جالب فارسی به همراه کتاب آموزش ی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد 20 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تولید و ساخت نماییدفهرست
٩ ............................................................................................. فصل ١
آماده سازی پروژه جهت میکس .................................................................. ٩
میکس یک حلقه از زنجیر است .............................................................. ٩
میکس چیست ؟ .............................................................................. ١١
پاکسازی کلیپهای صوتی .................................................................... ١۴
١۴ ...................................................................... MIDI میکس تراکهای
١۵ .................................................... drum تجزیه تراکهای اجرا کننده ریتم
تک تک تراکهای موسیقی .................................................... ١۶ wav تبدیل به
چیدن فایلهای صوتی در برنامـه میکس .................................................... ١٧
آماده سازی تراکها در برنامـه میکس ....................................................... ١٨
٢٠ ........................................................................................... فصل ٢
شروع عملیات میکس ........................................................................... ٢٠
ایجاد تعادل اولیه بین تراکها ................................................................ ٢٠
تنظیم محیط سیستم مانیتورینگ میکس و مستر ....................................... ٢١
اجرای کمپرسور بر تراکهای میکس ....................................................... ٢٢
اکولایز نمودن تراکها ........................................................................ ٢۴
میکس وکال .................................................................................. ٢٨
٣٠ ..................................................................... delay اجرای پردازنده
اجرای پردازنده های تغییرشکل صدا ...................................................... ٣١
کاربر دهای تغییر شکل صدا ................................................................ ٣٢
وسایل ایجاد تغییر شکل صدا ........................................................... ٣٣
اجرای کمپرس نهایی ........................................................................ ٣۶
فضاسازی ولوم میکس .................................................................... ٣٧
یک پروژه میکس مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٤
تکنیک پن کردن صداها ................................................................. ٣٨
تکنیک مصرف از پردازنده های ویرایش استریو ............................................ ۴٠
تنظیم تعادل بین صداها ...................................................................... ۴٠
برای تکمیل فضاسازی ...................................... ۴١ reverb تکنیک مصرف از
تنظیم تعادل نهایی بین صداها ............................................................... ۴٢
اتوماسیون .................................................................................... ۴۴
آماده سازی تهیه میکس دان .............................................................. ۴٧
پاکسازی میکس .............................................................................. ۴٨
تهیه میکس دان نهایی ....................................................................... ۴٩
۵٠ ........................................................................................... فصل ٣
مسترینگ موسیقی ................................................................................. ۵٠
تعریف مسترینگ آهنگ ..................................................................... ۵٠
آماده سازی پروژه مستر موزیک ............................................................ ۵۵
تنظیم ترتیب اجرای پردازشهای مستر ..................................................... ۵۶
تحلیل فرکانس موزیک ........................................................................ ۵٧
اجرای کمپرسور ............................................................................. ۵٧
اجرای اکولایزر ............................................................................. ۵٨
۵٩ .................................................... harmonic exciter اجرای پردازنده
تهیه میکس دان آزمایشی .................................................................... ۵٩
اجرای افکت ریورب ........................................................................ ۶٠
اجرای پردازشهای استریو .................................................................. ۶١
۶٢ .............................................................. maximizer اجرای پردازش
تنظیمات فید و خروجی نهایی .............................................................. ۶۴
۵
یک پروژه میکس مسترینگ موسیقی از ابتدا تا انتها

در این مجموعه یك پروزه موسیقی تولید و ساخته شده داریم قرار است میكس و
مستر آن را با وی اس تی انجام دهیم. فایلهای صوتی تراكها در احتیار شما قرار می گیرندو
پس گام به گام از اولین وهله كار میكس را شروع کرده و تا آخرین
وهله مستر موسیقی را كامل می كنیم. در این مجموعه تمام ریزه کاری ها و
ترفندهای كوچك بزرگ عملیات میكس مستر موسیقی را به شما با استفاده از وی اس تی آموزش
می دهم. درست مثل اینكه شما موظفید كار میكس مستر یك موسیقی را
انجام دهید و یك راهنما كنار شما نشسته شما را هدایت می كند.
این مجموعه جایگزین مجموعه های قبلی آموزش میكس و مسترینگ
ارایه شده بوسیله من نیست بلكه ادامه دهنده تكمیل كننده آنها است.
بنابرای ن اگر مجموعه های قبلی را تحقیق نكرده باشید و در اندیشه میانبر
زدن باشید به نتیجه نمی رسید. این مجموعه جهت افرادی مفید است كه
اصول تكنیكها راههای علمی میكس و مستر را با وی اس تی ها آموخته باشند و اكنون
می خواهند آموخته های را در عمل تجربه نمایند. تجربه ای همراه با
راهنمایی گام به گام برای پیمودن درست راهی كه شما را به هدف نهایی
می رساند.
نكته مهم اینكه تمام مراحل عملیات گوناگون میكس و مسترآهنگ را
CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات در سه برنامـه گوناگون
یک پروژه میکس مستر موسیقی از ابتدا تا انتها
٦
انجام داده نمایش داده ام. به این ترتیب تمام دست اندركاران موسیقی
صرف نظر از نوع پروگرام ای كه مصرف می كنند می توانند از مطالب
آموزش ی این مجموعه استفاده نمایند.
میكس مسترینگ موزیک موضوعی است كه تمام موزیک سازان و
خوانندگان و دست اندركاران موسیقی را به چال ش می كشد. در زمینه
میكس و مسترینگ موسیقی در حال حاضر چهار مجموعه راهنمای ی با اسامی
زیر ارائه داد ه ام:
جعبه روش میكس و مسترینگ حرفه ای با وی اس تی
جعبه راهنمای میكس حرفه ای موسیقی با وی اس تی پلاگین
جعبه روش مسترینگ آهنگ با وی اس تی های
جعبه آموزش ركورد میكس وكال با هر وی اس تی که قادر به دریافت آن باشید
شاید تا قبل از عرضه این مجموعه ها بسیاری از آهنگ سازان خوانندگان
در مورد ارزش نقش میزان تاثیر گذاری این عملیات در موسیقی عرضه
شده اطلاعات زیادی نداشتند. اكنون تمام می دانند كه نوع میكس مستر
یك موزیک چه تاثیر بزرگی در گیرایی تاثیر گذاری یك موسیقی دارد.میكس
و مستر بد می تواند یك آهنگ خوب را با تمام زحمات انرژی هزینه
هایی كه برای آن صرف شده به یك كار مبوسیله و نه چندان متمایز تبدیل
نماید. و اما میكس مستر خوب می تواند یك موزیک معم اما و مبوسیله را
به یك كار متمایز و تاثیر گذار تبدیل نماید.همان کاری كه در روش های
این مجموعه همراه با هم انجام می دهیم.
در کل ه های قبلی تلاش کرده ام تا نقش اهمیت تاثیر گذاری
عملیات میكس و مستر در تولید عرضه موسیقی را بطور كامل با مصرف از وی اس تی ها توضیح
دهم. همچنین روشها تكنیكهای نوین وسائل هایی كه در زمینه میكس و
مستر موسیقی مصرف می شوند را بطور كامل و با جزییات زیاد راهنمای
دهم.به کمک این مجموعه های آموزش ی می توانید تئوری و اصول و
٧
یک پروژه میکس و مسترینگ موسیقی از ابتدا تا انتها
تكنیكهای اجرایی رایج عملیات میكس و مستر یك موسیقی را آموحته و
كار خود را تا سطح كار حرفه ای ها ارتقا دهید.
با وجود كامل بودن مجموعه های فوق در زمینه میكس مستر آهنگ
طی ارتباط های دوست ها خوانندگان متوجه شدم كه خوانندگان به یك
مجموعه آموزش ی دیگر نیاز دارند تا روال میكس مستر آهنگ را بروش
كاملا كاربردی با مصرف از پلاگینها و وی اس تی ها آموزش دهد. با فرض اینكه مجموعه های فوق را با دقت
بررسی کرده اید این مجموعه به شما یاری می كند تا تمام آموخته های
خود را طی یك فرایند چند وهله ای در برنامـه در استودیو استفاده
نمایید. بنابرای ن توجه داشته باشید كه این مجموعه شما را از مجموعه های
قبلی بی نیاز نمی كند. لازم است تا ابتدا مجموعه های قبلی را مطالعه و
استفاده نمایید و سبعد از این مجموعه به عنوان تكمیل كننده استفاده
نمایید.
در این مجموعه یك پروژه آهنگ ساخـته شده با كیفیت معم اما داریم
كه هیچ چیز ممتازی در آن وجود ندارد. ما تلاش می كنیم به کمک دانش
و تجربه این موزیک را در وهله میكس و مستر به یك سطح بالا و قابل
قبول برای ارایه عموم برسانیم.
جهت تهیه این مجموعه به سورس یك آهنگ نیاز داشتم كه خودم و
هم خوانندگان كتاب بتوانند براحتی از آن استفاده نمایندو متاسفانه
دوست ها ی كه موزیک هایشان را برای میكس و مستر به من داده بودند هیچكدام
مایل نبودند تا سورس كارشان در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین امكان
استفاده از سورس موزیک دیپرهزینه را نداشتم چون ممكن بود موجب
ناراحتی ایشان یا حتی طرح دعاوی حقوقی گردد. به همین دلیل مجبور
شدم برای تهیه این مجموعه یك آهنگ كامل را بسازم.آهنگ ی كه همه
عناصر و بخش های آن متعلق به خودم است. حتی وكال این موسیقی را نیز با
صدای خودم ركورد نمودم البته اگر چه خواننده نیستم.اما با این نحوه می توانم
یک پروژه میکس مستر موسیقی از ابتدا تا انتها
٨
تمام تراكهای سورس آهنگ را بدون دغدغه در اختیار عموم قرار دهم. كار از
نظر كیفیت ساخت و ركورد یك كار كاملا عادی و معم ولی بدون ویژگی های
ممتاز و ویِژگزینشه است. اما در این مجموعه می بینید كه چگونه به كمك
عملیات ترفندهای میكس مستر همین كار معماما را به یك كار ممتاز و
قابل قبول در سطح استانداردهای حرفه ای تبدیل می كنیم.این یك تجربه
بزرگ جهت شما خواهد بود تا بتوانید كیفیت و سطح كار تان را از طریق
عملیات میكس و مستر صدها مساوی افزایش دهید.
جهت استفاده بهتر تاثیر گذار تر از این مجموعه توصیه می كنم فایلهای
تراكهای ارایه شده در این مجموعه را در پروگرام مورد نظرتان باز كنید یا
حتی اگر خودتان موسیقی تهیه و تولید شده دارید فایلهای آن را در پروگرام مورد نظر
تان باز كرده تمام عملیاتی را كه در فیلمهای روش ی می بینید گام به گام
همراه با من انجام دهید. دیدن فیلمها خواندن مطالب تنها ذهن شما را
بیدار و آماده می كند ولی برای انجام كار ضروری است گوشها دستها و انگشتان
شما نیز مهارت داشته باشند و اجرای تمرینات همراه با فیلمهای روش ی
این مجموعه به شما یاری می كند تا ذهن و گوش و دستان و انگشتانی با
مهارت جهت كار میكس و مستر با vst وی اس تی ها پیدا كنید.